ตามรอยพระพุทธบาท

ฟังเสียงอ่าน "พระไตรปิฎก" และเสียงสวดมนต์บทต่างๆ (VIDEO และ MP3)
webmaster - 8/7/10 at 05:23

(Update 9 กันยายน 2556)

คลิปไฟล์เสียง .wma (Window Media Player) ต้องเปิดด้วย IE (Internet Explorer)


พระไตรปิฎก (ฉบับเสียงอ่าน)
ขอขอบคุณ : www.phrapiyaroj.com และ www.pratripitaka.comพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก : มหาปรินิพพานสูตร) แบบ VIDEO(กดปุ่ม Playlist เพื่อเลือกฟังทั้ง 18 ตอน)