ตามรอยพระพุทธบาท

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มิถุนายน 2551) " เว็บตามรอยพระพุทธบาท "
kittinaja - 31/5/08 at 09:00

ข่าวศูนย์ ฯ


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑
" ปรีชา พึ่งแสง " - ถ่ายภาพ
" วิชชุดา " - รวบรวม


วันที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระ สงฆ์ ๓ รูป มี พระพิษณุ , พระมงคลเวทย์ , พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต
เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม
พระครูปลัด อนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๓, ๔ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๙๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๙ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๖ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๖๙ คน


วันที่ ๔ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๑๘ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๒๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๙๑ คน

วันที่ ๓, ๔, ๕ พ.ค. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น.
ดร. ปริญญา นุตาลัย นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก

วันที่ ๖ พ.ค. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พระครูปลัดอนันต์ และคณะครูฝึกเดิน ทางไป บ้านไร่ปลายตะวัน และไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง ( โคราช )

วันที่ ๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง จากวัดท่าซุง โดย ๑ คันรถตู้ และไปสมทบกับครูฝึกที่เดินทางจากบ้าน
สายลม ๑ คันรถตู้ แวะฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางต่อไปที่ บ้านไร่ปลายตะวัน ของ คุณนิรันดร์ - คุณจารุรัตน์ เขียนดวงจันทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้าน บุตะโกเมืองใหม่ หมู่ ๑๙ ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา


พระครูปลัดอนันต์และคณะเดินทางถึง บ้านไร่ปลายตะวัน มี พระอาจารย์อรุณ วณฺณวฑฺฒโน , คุณสุชาติ ศุภเสถียรไชย พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมรอต้อนรับ พระครูปลัดอนันต์อยู่สนทนา กับผู้ที่รอต้อนรับ ส่วนคณะครูฝึกก็แยกย้ายกันเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนเตรียมตัวสอนช่วงเย็น

เวลา ๑๗.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ลงมาที่ อาคารศูนย์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ญาติโยมที่สนใจฝึกมโนมยิทธิ ก็มานั่งเตรียมตัวเพื่อฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ


เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์บวงสรวงและชุมนุมเทวดา สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน ตามลำดับและต่อด้วยคำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วให้ผู้ฝึก นั่ง ภาวนา ๑๐ นาที แล้วครูฝึกจึงเริ่มแนะนำ


เลิกฝึกเวลา ๑๙.๓๐ น. อุทิศส่วนกุศล และถวายสังฆทานกัน พระครูปลัดอนันต์อยู่สนทนาจนเวลา ๒๑.๐๐ น.
จึงขึ้นพัก สรุป ผู้ฝึกในวันนี้ ผู้ฝึกใหม่ ๖๓ คน สามารถไปเห็นสภาวะนิพพานได้ ๕๖ คน ครูฝึก จำนวน ๑๕ คน


วันที่ ๑๐ พ.ค. เวลา ๐๖.๔๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงในงาน เปิดป้ายอาคารศูนย์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ที่บ้านไร่ปลายตะวัน เสร็จแล้วประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธี บวงสรวง


เวลา ๐๗.๒๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะครูฝึก ออกเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ( โคราช )

เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน ให้ผู้ฝึก
ภาวนา นะ มะ พะ ธะ ๑๐ นาที แล้วครูฝึกเข้าไปแนะนำ


ผลการฝึก ผู้ฝึกใหม่ ๙๐ คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๖๗ คน
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช ๖๕ คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๕๕ คน
ครูฝึก จำนวน ๑๓ คน
ฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล แล้วก็ถวายสังฆทานกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จ พระสงฆ์ให้พร ช่วงบ่ายพระครูปลัดอนันต์ และครูฝึกพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ลงรับแขกและรับสังฆทาน ญาติโยมเริ่มทยอยกันมาลงทะเบียนฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิด คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทาน พระกรรมฐาน เสร็จให้ภาวนาว่า นะ มะ พะ ธะ เป็นเวลา ๑๐ นาที แล้วครูฝึกก็เริ่มแนะนำ เวลา ๒๑.๐๐ น. ฝึกเสร็จ อุทิศส่วนกุศล

ผลการฝึก ผู้ฝึกใหม่ ๓๙ คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๓๖ คน
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช ๒๕ คน
ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ๔๕ คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๐๙ คน
ครูฝึก จำนวน ๑๒ คน


ฝึกเสร็จแล้ว ก็ถวายสังฆทานกัน จากนั้น พระครูปลัดอนันต์ก็เมตตาสนทนากับญาติโยม
จนถึงเวลา ๒๑.๕๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวาย ภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พร เวลา ๐๙.๓๐ น.
ฝึกมโนมยิทธิ โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระราชพรหมยาน
จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน ให้ภาวนา นะ มะ พะ ธะ ๑๐ นาที
ครูฝึกเข้าไปแนะนำ

ผลการฝึก ผู้ฝึกใหม่ ๖๖ คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๖๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช ๔๑ คน
ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ๖๖ คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๗๓ คน
ครูฝึก จำนวน ๑๒ คน


ฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล แล้วก็ถวายสังฆทานกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จ พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์และคณะครูฝึกเดินทางกลับ ถึงวัดเวลา ๑๖.๐๕ น.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
งานทำบุญวันวิสาขบูชา ( วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )


เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมทำบุญใส่ บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย อาราธนาอุโบสถศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์


ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันวิสาขบูชา จบ
ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ เครื่องบูชาครูมี ดอกไม้ ๕ กระทง ข้าวตอก ๕ กระทง ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม เงินบูชาครูของตัวเอง
พิธีสะเดาะเคราะห์คราวนี้ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ที่ไม่ใช้ผ้าขาวคลุมตัวและพระสงฆ์ไม่บังสุกุลตาย -บังสุกุลเป็น แต่ใช้พิธีการรับพระเสวยอายุ โดยผู้ที่มาร่วมพิธีไปดูวันเสวยอายุ ที่บอร์ดในศาลา ๑๒ ไร่ ว่าเราเกิดวันนี้ อายุเท่านี้ ตกพระเสวยอายุอะไร แล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่ บูชาของที่ใช้รับพระเสวยอายุ


มี ธูป เทียน ธงสี เจ้าหน้าที่ก็จัดให้ แต่ถ้าคำนวณพระเสวยอายุไม่ถูก ก็เหมารับพระเสวยอายุ ๑๐๘ ไปเลย ก็มีของอีกต่างหาก เมื่อได้ของครบแล้วก็ไปวางที่โต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ตามตำแหน่ง พระเสวยอายุ แล้วเข้าไปร่วมพิธีในศาลา ๑๒ ไร่


เมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ดร.ปริญญา เรียนเชิญ คุณหมอวิสูตร หิรัญญูปกรณ์ จุดธูปเทียนที่กระถางเทียนน้ำมนต์ใบใหญ่หน้าอาสนสงฆ์ เรียบร้อยแล้ว


คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์ อธิบายเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วให้ศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ในตอนนี้ผู้ที่มาทำพิธียก เครื่องบูชาครูขึ้น


ว่าตามคำสมาทานพระกรรมฐาน จบแล้ววางเครื่องบูชาครูลง และนั่งสมาธิ ภาวนาตามอัธยาศัย ๑๐ นาที ต่อจากนี้ พระสงฆ์ ๒๑ รูป สวดมนต์ ๕ บท คือ อิติปิ โส , พาหุง , มหาการุณิโก , อุเทตะยัญจักขุมา อะเปตะยัญจักขุมา
สวดมนต์จบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร พระสงฆ์ ๕ รูปประพรมนํ้า พระพุทธมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมพิธี เป็นเสร็จพิธี สะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑


งานนี้มีคนมาร่วมพิธีมากเช่นเดิม เต็มศาลา ๑๒ ไร่


เครื่องบูชาครู คือเงินบูชาครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำมาใส่ขันที่หน้าอาสนสงฆ์ใหญ่ ส่วนเครื่องบูชาครูอื่น ๆ มีดอกไม้ ธูป เทียนนำกลับไปบ้าน ส่วนถาดใส่เครื่องบูชาครูนำไปคืนเจ้าหน้าที่ที่จัดเครื่องบูชาครู

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดย คณะคุณวัฒนา ไชยเสนะ เป็นฝ่ายจัดเลี้ยง คณะกองทุน เป็นฝ่ายทำอาหารสำหรับพระสงฆ์ ที่รับสังฆทานฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๓๐ น. เพราะผู้มาถวายสังฆทานเยอะมาก
เวลา ๑๓.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนกับ รอบแรก) คนมาร่วมพิธีน้อยกว่ารอบแรก รอบนี้ ดร.ปริญญาเรียนเชิญ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา, คุณเลอสรรค์ - คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์, จุดเทียนที่กระถางน้ำมนต์ เสร็จพิธีเวลา ๑๕.๐๐ น. แล้วก็ถวายสังฆทานกันต่อ เสร็จเรียบร้อย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์และพระสงฆ์เดินทางกลับที่พัก ในงานนี้หน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานีมารับบริจาคโลหิต เพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาด เลือด ผู้ที่มาในงานนี้หลายคนมีจิตศรัทธาได้ บริจาคโลหิตให้แก่หน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่องานเลิกแล้ว พระสงฆ์วัดท่าซุง เจ้าหน้าที่ฆราวาส นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันเก็บสิ่งของในศาลา ๑๒ ไร่ เสร็จเรียบร้อยเวลา ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ นำพระสงฆ์ ญาติโยมและนักเรียนโรงเรียนพระ สุธรรมยานเถระวิทยา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วออกไปเวียนเทียนรอบกำแพงแก้ว ร่วมกับพระสงฆ์ ญาติโยม และนักเรียนในขณะเวียนเทียนได้สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไปด้วย เมื่อครบ ๓ รอบแล้ว นำอุทิศส่วนกุศลอีกครั้งหนึ่ง เป็นเสร็จพิธี
แจ้งข่าว

วันที่ ๔, ๕, ๖, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙
ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ วันที่ ๕, ๖ ก.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน เมษายน มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๒๓,๑๐๐ บาท ค่ายาและค่าหมอ ๔,๖๓๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๗๓๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณหยกเพชร จันทวัน ถวายเงิน สำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง
๓. คุณนฤมล นินบดี ถวายเงินสำหรับ เป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๖. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม มูลค่า ๒,๓๔๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. ผู้บริจาคเงินซื้อข้าวสารให้สำนักสงฆ์ ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือน เมษายน ๒๕๕๑
มีรายนาม ดังนี้
คุณสามารถ ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
คุณบุญมา ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
คุณวัชรพงษ์ ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญงานพิธีไหว้ครู และงานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๕๑ มีรายนามดังนี้
๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๑๘-๑๙
พ.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น เงิน ๙๙,๘๐๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วม ทำบุญสมทบเพิ่ม
เป็นเงิน ๔๓,๐๘๐ บาท หัก ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุน หลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๒๘,๒๘๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อ- ชลิตนุกูล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. เป็นเงิน ๒,๙๔๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ถวายก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ไข่ หนังปลาทองดี เลี้ยงพระ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. เป็นเงิน ๑,๕๓๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๑๘-๑๙
พ.ค. เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนา
เป็นอย่างสูง
๕. คุณไพฑูรย์-คุณณิชนันทน์ อดุลภัทร และครอบครัว ร่วมถวายอาหารเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
ขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง
๖. พระใบฎีกาประทีป และคณะติ๊งต๊อง เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว, ข้าวเหนียว, ไก่ทอด และผลไม้ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. ครอบครัวศรีบุญรัตน์ เลี้ยงข้าวเหนียว ไก่ทอด-ข้าวผัดกระเพรา แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะคุณแดง ลูกกรอก เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะคุณอ๊อด เลี้ยงกล้วยทอด เป็น เงิน ๙,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. แม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้มแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๑. โรงครัววัด เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓. เบเกอรี่ วัดท่าซุง ขายเบเกอรี่ นำรายได้เข้าวัด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. คณะศาลาเก่า ขายอาหาร รายได้ถวายเข้าวัด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๖. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๒๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ และพุ่มดอกมะลิในงาน เป็นเงิน ๓,๑๘๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
พ.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น

แจ้งข่าว
กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๑ พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓ ถ.กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัส เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญลูกศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณยายเสาวพงษ์, คุณยายศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓