ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 11/2/08 at 21:55 Reply With Quote

พระบรมธาตุ ภาคเหนือ 363 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

เชียงราย
๑.วัดพระธาตุดอยทอง ถ.จอมทอง ต.เวียง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๕ องค์,พระบรมธาตุนิ้วทั้งสิบ)
๒.วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง (พระบรมธาตุนิ้วก้อยเบื้องซ้าย)
๓.วัดพระธาตุจอมสัก บ.เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง
๔.วัดแสงพระธาตุ บ.หัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
๕.พระธาตุดอยสะเก็น อ.เมือง
๖.พระบรมธาตุศรีจอมจันทร์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง
๗.พระธาตุอาศรมเวฬุวัน อ.เมือง (หลวงพ่อดาบส)
๘.วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด บ.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด อ.เมือง
๙.พระธาตุสร้อยทอง บ.ดอยทอง ต.ดอยลาน อ.เมือง
๑๐.วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน (พระเกศาธาตุ ๓ องค์, พระบรมธาตุแขนเบื้องขวา, และ พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๑๑ องค์)

๑๑.วัดพระธาตุแสนคำฟู (พระเกศาธาตุ) บ.สันต้นเปา ต.เชียงแสน อ.เชียงแสน
๑๒.วัดพระธาตุภูเข้า (ปูเข้า) ต.สบรวก อ.เชียงแสน (พระเกศาธาตุ, สถานที่พระพุทธเจ้าบ้วนพระโอษฐ์)
๑๓.พระธาตุสามมุงเมือง (พระธาตุสบรวก) ต.สบรวก อ.เชียงแสน (พระเกศาธาตุ, พระพุทธเจ้านั่งฉันอาหาร)
๑๔.วัดมหาธาตุดอยจัน บ.ดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน (พระเกศาธาตุ, สถานที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทม)
๑๕.วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน
๑๖.พระธาตุเก่า (ริมแม่น้ำโขง) มีต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ด้วย (เดิมชื่อ พระอารามมหาโพธิ์) ต.เวียง อ.เชียงแสน
๑๗.พระธาตุโคปผกะ วัดป่าสัก (ร้าง) อ.เชียงแสน (พระบรมธาตุส่วนตาตุ่มเบื้องขวา)
๑๘.วัดพระธาตุผาเงา บ.สบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน
๑๙.วัดปงสนุก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒๐.พระธาตุหัวกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน

๒๑.วัดธาตุเขียว บ.เชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน
๒๒.วัดสันทรายกองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
๒๓.พระธาตุนางคอย (ดอยเวียงแก้ว) บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
๒๔.พระธาตุผาลาด บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
๒๕.วัดพระธาตุจอมแว่ (พระเกศาธาตุ)บ.สันผักละ ต.เมืองพาน อ.พาน
๒๖.พระธาตุปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน
๒๗.วัดพระธาตุจอมรุ่ง (พระเกศาธาตุ) บ.ท่าไร่ก๋อง ต.แม่เย็น อ.พาน
๒๘.วัดพระธาตุจอมรุ่ง บ.ใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.พาน
๒๙.วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.เวียง อ.พาน
๓๐.วัดพระธาตุดอยงู ต.เจริญเมือง อ.พาน

๓๑.พระธาตุเนินธาตุ ดอยงาม ต.ทานตะวัน อ.พาน
๓๒.วัดเทพวัน ต.เมืองพาน อ.พาน
๓๓.วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุตาตุ่มขวา)
๓๔.วัดพระพุทธทศพลญาณ (ป่าหมากหน่อ) ต.จันจว้า อ.แม่จัน (พระเกศาธาตุ)
๓๕.วัดพระธาตุสันขวาง (พระเกศาธาตุ) บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.จันจว้า อ.แม่จัน
๓๖.วัดสันขี้เหล็ก บ.สันขี้เหล็ก ต.สันทราย อ.แม่จัน
๓๗.พระธาตุอินทร์ยอง บ.แม่คำ ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน
๓๘.วัดพระธาตุจอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน
๓๙.วัดพระธาตุจอมสวรรค์ ต..สันทราย อ.แม่จัน
๔๐.พระธาตุกลางใจเมือง (พระธาตุป่าสักหลวง) วัดศรีโคมคำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน

๔๑.วัดพระธาตุดอยเวา (พระเกศาธาตุ) บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
๔๒.วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
๔๓.วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
๔๔.วัดเจติยารามสันธาตุ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
๔๕.วัดถ้ำปลา (ถ้ำเปลวปล่องฟ้า) ต.โป่งงาม อ.แม่สาย (พระเกศาธาตุ)
๔๖.พุทธสถานถ้ำปุ่ม (ถ้ำกุมภ์) ต.โป่งงาม อ.แม่สาย (พระเกศาธาตุ)
๔๗.พระธาตุดอยช้างมูบ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง
๔๘.พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง (ก้อนหินที่ประทับนั่ง,พระบรมธาตุไหปลาร้าเบื้องซ้าย)
๔๙.วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เชียงของ (พระเกศาธาตุ)
๕๐.วัดหลวง ต.เวียง อ.เชียงของ (พระเกศาธาตุ)

๕๑.พระธาตุคีรีเมฆ อ.เชียงของ
๕๒.วัดพระธาตุปูเต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง (พระเกศาธาตุ)
๕๓.วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ.เหล่า ต.ตับเต่า อ.เทิง
๕๔.วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ ต.เทิง อ.เทิง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุดั้งจมูก)
๕๕.วัดพระธาตุปูคำ ต.เทิง อ.เทิง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส้นพระบาทเบื้องขวา)
๕๖.พระธาตุผาอาบ ต.เทิง อ.เทิง (พระเกศาธาตุ,ผ้าอาบทองคำ, ก้อนหินที่ประทับยืน)
๕๗.พระธาตุจอมใจ ต.เวียง อ.เทิง
๕๘.วัดพระธาตุจอมหงส์ บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
๕๙.วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ต.เวียง อ.เทิง
๖๐.พระธาตุจอมสิ้น ต.เวียง อ.เทิง

๖๑.วัดพระธาตุขุนทอง บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง
๖๒.พระธาตุเก่าแก่บนยอดดอยทา (เพิ่งบูรณะ) บ.ทุ่งขันไชย ต.เวียง อ.เทิง
๖๓.วัดพระธาตุปลายนา ต.หงาว อ.เทิง
๖๔.วัดพระธาตุจอมทอง บ.ปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง
๖๕.พระธาตุศิลาคำ บ.เหล่า ม.๑ ต.ปล้อง อ.เทิง
๖๖.พระธาตุขุนตาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
๖๗.วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ.ห้วยหลวง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
๖๘.วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ ต.ต้า อ.ขุนตาล
๖๙.วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
๗๐.พระธาตุดงศรีมา บ.สันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย

๗๑.พระธาตุดอยจ้อง บ.ห้วยเฮี้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
๗๒.พระธาตุดอยแก้ว อ.แม่สรวย
๗๓.สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกุ้ม (คุ้ม) ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
๗๔.พระธาตุเสด็จ (ธาตุกุด) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
๗๕.พระธาตุชัยมงคล ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
๗๖.วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว (หลวงพ่อดาบสบูรณะ) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
๗๗.พระธาตุหมอกมุงเมือง บ.โป่งมอญ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
๗๘.วัดพระธาตุปูล้าน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
๗๙.วัดพระธาตุปูตุ๋ง บ.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย
๘๐.วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

๘๑.วัดพระธาตุดอนแก้ว (ม่อนหินแก้ว) ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
๘๒.วัดพระธาตุแม่เจดีย์ บ.แม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
๘๓.พระธาตุเวียงฮ้อ บ.ฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า
๘๔.วัดพระธาตุทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงชัย
๘๕.พระธาตุม่อนผ้าขาว บ.ใหม่ใต้ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด
๘๖.พระธาตุจอมคีรี ต.เวียง อ.ป่าแดด

เชียงใหม่
มหาอาราม ๘ แห่ง (๑ - ๘) ในเมืองเชียงใหม่
๑.วัดเจดีย์หลวง (โชติอาราม) อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนคางเบื้องซ้าย)
๒.วัดป่าแดงหลวง (อโศการาม) ต.สุเทพ อ.เมือง
๓.วัดอูปา (บุพพาราม) อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๔.วัดศรีเกิด (พืชอาราม) อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๕.วัดป่าหก หรือ วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๖.วัดเชียงมั่น (สังฆาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๗.วัดนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๘.วัดสวนดอก (บุปผาราม) อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๑)

๙.วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง (พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๒, และเป็นที่ประทับยืนตรัสพยากรณ์เมืองเชียงใหม่ด้วย)
๑๐.วัดสกิทาคา (ผาลาด) ต.สุเทพ อ.เมือง
๑๑.วัดพระสิงห์ อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๑๒.วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
๑๓.วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง (พระเกศาธาตุ) มีรอยพระบาทด้วยแต่ยังหาไม่พบ
๑๔.วัดเจดีย์เจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๕.วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง (พระเขี้ยวแก้ว)
๑๖.พระธาตุวัดโลกโมฬี อ.เมือง
๑๗.วัดพระธาตุผาตั้ง ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง
๑๘.วัดพระนอนแม่ปูคา ต.สันต้นเปา อ.สันกำแพง (พระเกศาธาตุอยู่ในพระเจดีย์)
๑๙.วัดพระธาตุดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง (พระเกศาธาตุ)
๒๐.วัดเวียงด้ง บ.เวียงด้ง ต.หางดง อ.หางดง

๒๑.วัดละโว้ ต.หนองแก้ว อ.หางดง
๒๒.วัดพระธาตุบ้างปง ต.บ้านปง อ.หางดง พระเกศาธาตุ ๘ เส้น อ.แม่แจ่ม มีดังนี้
๒๓.วัดช่างเคิ่ง บ.เกาะ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น)
๒๔.วัดพระธาตุดอยกู่ใต้ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๒๕.วัดพระธาตุดอยรวก ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๒๖.วัดพระธาตุดอยสะกาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๒๗.วัดพระธาตุดอยกู่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๒๘.วัดพุทธเอิ้น ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
๒๙.วัดเจียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
๓๐.วัดสองยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
๓๑.วัดทุ่งตูม ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุซี่โครงซ้าย)

๓๒.วัดเจดีย์เหลี่ยม (เจดีย์กู่คำ) เวียงกุมกาม อ.สารภี (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุคางเบื้องขวา)
๓๓.วัดช้างค้ำ (วัดกานโถม) บ.เวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
๓๔.วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี (พระเกศาธาตุในเศียรพระนอน)
๓๕.วัดพระนอนหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี (พระเกศาธาตุอยู่ในพระเจดีย์)
๓๖.วัดพันหลัง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
๓๗.วัดดอยปล่อยนก บ.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด
๓๘.วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๙.วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (พระเกศาธาตุ) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
๔๐.พระธาตุป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด

๔๑.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ย (แปลว่า ท้ายทอยเปียก) บ.หาดส้มป่อย ต.แม่สาย อ.สะเมิง (พระเกศาธาตุ)
๔๒.พระธาตุใจ๋ดีน้อย ต.ฮอด อ.ฮอด
๔๓.วัดหลวงฮอด บ.หลวงฮอด ต.ฮอด อ.ฮอด
๔๔.พระธาตุดอยเหลี้ยม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
๔๕.วัดพระธาตุกองลอย ต.ห่อสลี อ.ฮอด
๔๖.วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ต.แควมะกอก อ.ฮอด
๔๗.พระธาตุม่อนจอมธรรม บ.สันป่าดำ อ.ดอยเต่า
๔๘.วัดมหาธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผากเบื้องซ้าย)
๔๙.พระธาตุเจดีย์ดอยต๊อก ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
๕๐.วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม (พระเกศาธาตุ, อังคารธาตุในองค์พระนอน)

๕๑.พระธาตุจอมแตง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม (พระเกศาธาตุ)
๕๒.วัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) บ.ตีนธาตุ ต.แม่แตง อ.แม่แตง
๕๓.วัดพระธาตุศรีวิชัย บ.หัวป่าห้า ต.แม่แตง อ.แม่แตง
๕๔.วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง (พระบรมธาตุไหปลาร้าเบื้องขวา, พระบรมธาตุ ส่วนอก, พระบรมธาตุน้ำล้างพระพักตร์)
๕๕.วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
๕๖.วัดพระธาตุช่อแลพระงาม ต.ช่อแล อ.แม่แตง (พระบรมธาตุน้ำสระพระเกศา, น้ำสรงพระบาท)
๕๗.พระธาตุวัดสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง
๕๘.พระธาตุวัดโพธาราม (ป่าจี้) ต.อินทขิล อ.แม่แตง
๕๙.พระธาตุจอมสวรรค์ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
๖๐.พระธาตุนาปง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง

๖๑.พระธาตุวัดดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง
๖๒.พระธาตุวัดสบเปิง บ.สบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แตง
๖๓.พระธาตุดอยกาหลง บ.สบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว (พระเกศาธาตุ)
๖๔.พระธาตุจอมหิน บ.ทุ่งห้า ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว (พระเกศาธาตุ)
๖๕.พระธาตุดอยนะโม (น้ำมัว) บ.โหล่งขอด ต.สบปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๖.พระธาตุจอมหด (ม่อนหินไหล) อ.พร้าว (พระเกศาธาตุอยู่บนยอดเขาสูง)
๖๗.วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง บ.ป่าห้า ต.โหล่งขอด อ.พร้าว (พระเกศาธาตุ)
๖๘.วัดพระเจ้าล้านทอง (พระเจ้าตนหลวง) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
๖๙.พระธาตุยองผา (ผายอง) สำนักสงฆ์เจดีย์แม่เบี้ย บ.ป่าฮิน ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
๗๐.พระธาตุขุนโก๋น บ.ตีนธาตุ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว

๗๑.พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
๗๒.พระธาตุดอยนางแล (พระธาตุดอยนกแล, พระธาตุดอยกิ่วแล) ต.สันทราย อ.พร้าว
๗๓.วัดพระธาตุใจกลางเมือง (พระธาตุสะดือเมือง) ต.เวียง อ.พร้าว
๗๔.พระธาตุสบแวน บ.สบแวน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว
๗๕.วัดพระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา)
๗๖.วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย)
๗๗.วัดดอยโมคคัลลาน์ อ.จอมทอง
๗๘.วัดดอยพระเกิ๊ด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
๗๙.วัดพระธาตุดอยพระเจ้า (ดอยกะโหลก) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
๘๐.พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ บนดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง

๘๑.วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) สมัยพระนางจามเทวี ต.หางดง อ.จอมทอง
๘๒.วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
๘๓.วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย (พระเกศาธาตุ)
๘๔.วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
๘๕.วัดพระธาตุปูแช่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
๘๖.วัดพระธาตุแสนไห (พระทันตธาตุ คือฟัน) บ.มหาธาตุ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
๘๗.วัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ์ (ดอยธาตุ) ต.แม่วิน อ.แม่วาง
๘๘.พระธาตุวัดเจดีย์งาม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๙.พระธาตุเชียงลม วัดโสภาราม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
๙๐.วัดพระธาตุจอมคีรี ต.ทะลบ อ.ไชยปราการ

๙๑.วัดพระธาตุม่อนปิ่น ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
๙๒.พระเจดีย์ในถ้ำตับเต่า อ.ฝาง (พระเกศาธาตุ)
๙๓.พระธาตุเวียงค้อ (วัดคลองศิลา) ต.เวียง อ.ฝาง
๙๔.วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.ห้วยลึก ต.แม่งอน อ.ฝาง
๙๕.วัดพระธาตุดอยกิจจิ บ.พระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย (หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก เป็นผู้บูรณะ)
๙๖.วัดข้าวแท่นน้อย บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
๙๗.วัดข้าวแท่นหลวง บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
๙๘.วัดอรัญจอมเมฆ (ปางมะโอ) มีเงาพระธาตุ บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
๙๙.วัดดอนศรีสะอาด บ.ดอนมูล อ.เชียงดาว
๑๐๐.พระธาตุปูก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
๑๐๑.วัดจอมหมอก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
๑๐๒.วัดจอมแจ้ง (ดอยนางนอน) ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย (พระเกศาธาตุ, พระเสมหธาตุ)

น่าน
๑.วัดพระธาตุแช่แห้ง บ.หนองเต่า ต.ฝายแก้ว อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อมือเบื้องซ้าย)
๒.วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๓.วัดพญาวัด (พระธาตุนาน้อย) ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
๔.วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๕.วัดไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๖.วัดพระธาตุช้างค้ำ ต.ในเวียง อ.เมือง
๗.วัดพระธาตุสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๘.วัดดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง
๙.วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง
๑๐.วัดบุปผาราม ต.ในเวียง อ.เมือง
๑๑.วัดท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.เมือง

๑๒.พระธาตุยอยหงส์ บ.พรหม ต.พรหม อ.แม่จริม
๑๓.พระธาตุคำปลิว วัดน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม
๑๔.พระธาตุจอมแจ้ง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
๑๕.วัดพระธาตุเป็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
๑๖.วัดพระธาตุจอมทอง (ยองตอง) ต.สถาน อ.ปัว (พระเกศาธาตุ)
๑๗.วัดพระธาตุจอมแจ้ง (จอมแบ่ง) บ.ดอนแก้ว ต.วรนคร อ.ปัว (พระเกศาธาตุ)
๑๘.วัดพระธาตุจอมพริก บ.เสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา
๑๙.วัดพระธาตุจอมนาง บ.เสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา
๒๐.วัดพระธาตุพลูแช่ อ.นาน้อย (พระเกศาธาตุ)
๒๑.พระธาตุจอมกิตติ บ.ป่าเลา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
๒๒.วัดดอนแก้ว บ.ดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
๒๓.พระธาตุศรีบัวแปงเทพมงคล (วัดเจดีย์) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง

พะเยา
๑.วัดพระธาตุจอมทอง ถ.จอมทอง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย)
๒.วัดป่าแดงบุญนาค บ.ป่าแดง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุกกหูขวา - กกหูซ้าย)
๓.วัดพระธาตุดอยน้อย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุนิ้วก้อย)
๔.วัดพระธาตุภูขวาง ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง (พระเกศาธาตุ ๓ เส้น, พระบรมธาตุข้อมือขวา)
๕.พระธาตุภูขวาง บ.สันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง
๖.วัดลี ชุมชนบ้านลี ต.เวียง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๗.พระธาตุโป่งขาม บ.โป่งขาม ต.ต๊ำ อ.เมือง
๘.วัดเจดีย์งาม บ.เจดีย์งาม ต.ท่าวังคำ อ.เมือง
๙.พระธาตุบ้านแสงธรรมชาติ ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง
๑๐.วัดพระธาตุขิงแกง ต.จุน อ.จุน (พระเกศาธาตุ ๓ เส้น, พระบรมธาตุพระบาทขวา, แขนซ้าย)

๑๑.วัดพระธาตุเมืองลอ บ.ลอ ต.จุน อ.จุน (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
๑๒.พระธาตุศรีปิงเมือง (วัดบ้านลอ) ต.บ้านลอ อ.จุน
๑๓.วัดพระธาตุห้าดวง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน
๑๔.วัดพระธาตุสามดวง บ.ดงเคียน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน
๑๕.พระธาตุห้วยไคร้ บ.ห้วยไคร้ ต.ลอ อ.จุน
๑๖.พระธาตุศรีปิงเมือง ต.หงส์หิน อ.จุน
๑๗.พระธาตุหงส์หิน บ.สักพัฒนา ต.หงส์หิน อ.จุน
๑๘.พระธาตุบุญนาค ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
๑๙.พระธาตุจอมแจ้ง ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้
๒๐.วัดพระธาตุจอมไคร้ (พระเกศาธาตุ) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้

๒๑.วัดพระธาตุจอมไก่ (พระธาตุน้อยจำไก่) บ.ใหม่พัฒนา ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ (พระเกศาธาตุ)
๒๒.วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ (พระเกศาธาตุ)
๒๓.พระธาตุจอมสิ้น อ.ดอกคำใต้
๒๔.วัดพระธาตุแจโว บ.ปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น, พระบรมธาตุปลายจมูก)
๒๕.พระธาตุวัดจำปาหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้
๒๖.วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อ.ดอกคำใต้
๒๗.วัดพระธาตุจำม่วง (พระเกศาธาตุ)บ.สัน ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
๒๘.วัดพระธาตุมุงเมือง (พระธาตุดวงดี) บ.สันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
๒๙.พระธาตุสันกู่ บ.อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
๓๐.วัดเหล่าธาตุ บ.เหล่าธาตุ ต.เหล่าธาตุ อ.แม่ใจ

๓๑.วัดเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ
๓๒.วัดพระธาตุดอยคำ บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์)
๓๓.วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุริมฝีปากล่าง)
๓๔.วัดพระธาตุภูซาง ต.ภูซาง อ.เชียงคำ (พระเกศาธาตุ, พระทันตธาตุ)
๓๕.วัดพระธาตุดอยหยวก บ.หนุน ต.ปง อ.ปง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุขอบตาเบื้องขวา)
๓๖.พระธาตุเจดีย์สันติสุข บ.ภูลังกา ต.ยอด อ.ปง
๓๗.พระธาตุปูปอ ต.คงเจน กิ่ง อ.ภูกามยาว (พระเกศาธาตุ)
๓๘.วัดพระธาตุดอยจุก (หยุด) ต.คงเจน อ.ภูกามยาว
๓๙.พระธาตุโปร่งเกลือ ต.สระ อ.เชียงม่วน
๔๐.พระธาตุภูปอ บ.หนองกลาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
๔๑.พระธาตุดอยแก้ว วัดหลวง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน

แพร่
๑.วัดพระธาตุช่อแฮ บ.มุ้ง ต.ป่าแดง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อศอกเบื้องซ้าย)
๒.วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
๓.วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ.ต้นไคร้ ต.ป่าแดง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น, พระบรมธาตุหัวแม่มือซ้าย)
๔.พระธาตุวัดจอมสวรรค์ ต.ทุ่งกราว อ.เมือง
๕.พระธาตุวัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง
๖.วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง บ.ดอนมูล ต.พระหลวง อ.สูงเม่น
๗.วัดพระธาตุหนองจันทร์ บ.ลู ต.ห้วยหม้าย อ.สอง (พระเกศาธาตุอยู่ใต้รอยพระพุทธบาท)
๘.วัดพระธาตุพระลอ บ.ธาตุพระลอ อ.สอง

๙.วัดพระธาตุปูแจ บ.บุญเริง ต.บ้านเมือง อ.ร้องกวาง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุกระดูกตาตุ่ม)
๑๐.วัดพระธาตุศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง (พระนางจามเทวีทรงบรรจุพระบรมธาตุส่วนอกไว้)
๑๑.วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี บ.ห้วยน้ำพริก ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
๑๒.วัดพระธาตุไฮสร้อย บ.ไฮสร้อย ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ (พระบรมธาตุส่วนอกซ้าย)
๑๓.วัดพระธาตุแหลมลี่ ต.ปากกาง อ.ลอง (พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม)
๑๔.วัดพระธาตุภูตั๊บ (ปูตั๊บ) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง (พระบรมธาตุส่วนไหล่เบื้องขวา)
๑๕.พระธาตุขวยปู วัดชัยสิทธิ์ ต.แม่ป๊าก อ.วังชิ้น มีรอยปูอยู่บนเขา (พระบรมธาตุไหล่เบื้องซ้าย)
๑๖.พระธาตุขะอูบคำ วัดสะแล่ง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง

ลำปาง
๑.วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ องค์, และพระบรมธาตุหัวใจ)
๒.วัดม่อนธาตุ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง
๓.วัดพระธาตุดอยม่วงคำ ต.พระบาท อ.เมือง (พระเกศาธาตุ ๘ เส้น, พระบรมธาตุคางเบื้องซ้าย)
๔.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๕.วัดม่อนพญาแช่ ต.พิชัย อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนเล็บ, พระบรมธาตุน้ำบ้วนพระโอษฐ์)
๖.วัดม่อนคีรีชัย ต.พิชัย อ.เมือง
๗.วัดพระเจ้าทันใจ ต.สันต้นธง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ)
๘.วัดกู่คำ ต.สันต้นธง อ.เมือง จ.ลำปาง
๙.วัดพระธาตุหมื่นครื้น ต.สันต้นธง อ.เมือง
๑๐.วัดพระธาตุเสด็จ บ.เสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง

๑๑.วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ต.เสด็จ อ.เมือง
๑๒.วัดม่อนเขาแก้ว ต.เสด็จ อ.เมือง
๑๓.วัดเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
๑๔.วัดดอยป่าตาล (ดอยม่อนวัวนอน) บ.เหล่ามะกอก ต.เถินบุรี อ.เถิน (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
๑๕.วัดเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน (พระเกศาธาตุ)
๑๖.วัดดอยอุ้มลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน (พระเกศาธาตุ)
๑๗.วัดดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน
๑๘.วัดพระธาตุดอยแดง บ.เหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน
๑๙.พระธาตุสบเติน (พระธาตุร้าง) บ.ทุ่งเจริญ ต.แม่ถอด อ.เถิน
๒๐.วัดพระธาตุปางม่วง (พระเกศาธาตุ) บ.ปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

๒๑.พระธาตุดอยกู่ (ดอยคู่) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
๒๒.พระธาตุม่อนไก่แจ้ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น)
๒๓.พระธาตุม่อนไก่เขี่ย (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น) บ.ป่าเหียง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร
๒๔.พระธาตุดอยแก้ว บ.หนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ (พระเกศาธาตุ)
๒๕.พระธาตุดอยผาปูน บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ (พระเกศาธาตุ)
๒๖.วัดพระธาตุสันดอน บ.นาดู่ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ (พระบรมธาตุส่วนตับ)
๒๗.วัดพระธาตุทันใจ ต.คอนไฟ อ.แม่ทะ
๒๘.พระธาตุดอยไก่แก้ว ต.คอนไฟ อ.แม่ทะ
๒๙.พระธาตุม่อนทรายเหงา ต.แม่ตีบ อ.งาว (พระเกศาธาตุ)
๓๐.วัดพระธาตุม่อนทรายนอน อ.งาว (พระเกศาธาตุ)

๓๑.วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนลำคอหน้าและหลัง)
๓๒.วัดพระธาตุจอมปิง (พระบรมธาตุซี่โครงเบื้องซ้าย) บ.จอมปิง ต.นกแก้ว อ.เกาะคา (มีเงาพระธาตุ)
๓๓.วัดดอยนางแตน (วัดดอยน้อย) บ.นางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
๓๔.พระธาตุดอยฮาง บ.ทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา
๓๕.พระธาตุวัดไหล่หินหลวง บ.ไหล่หิน อ.เกาะคา
๓๖.วัดพระธาตุดอยเต่าคำ บ.สบดี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน (พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย)
๓๗.วัดพระธาตุดอยซาง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
๓๘.วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
๓๙.วัดพระธาตุจอมก้อย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
๔๐.วัดอักโขชัยคิรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม (มีเงาพระธาตุ)

๔๑.วัดดงนั่ง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
๔๒.วัดกู่เต้าวนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
๔๓.พระธาตุผาแดงหลวง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
๔๔.วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
๔๕.วัดพระเกิด บ.แม่เลียบ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ
๔๖.พระธาตุดอยกู่ (พระธาตุแม่กี๊ด) บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
๔๗.พระธาตุครกขวาง วัดครกขวาง บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
๔๘.วัดนาเอี้ยง บ.นาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
๔๙.วัดศรีลังกา บ.ฮองฮี ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ลำพูน
๑.วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกระหม่อมข้างขวา)
๒.วัดพระธาตุดอยแต ต.เหมืองจี้ อ.เมือง
๓.พระธาตุดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
๔.วัดดอยน้อย ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
๕.วัดพระธาตุทรายทอง บ.ทรายทอง ต.ป่าสัก อ.เมือง
๖.วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง
๗.วัดพระธาตุดอยน้อย บ.ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
๘.พระธาตุดอยติ ถ.พหลโยธิน ลำปาง-ลำพูน อ.เมือง
๙.วัดพระนอนม่อนช้าง อ.ป่าซาง (พระเกศาธาตุ)
๑๐.วัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง
๑๑.พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา บนยอดเขาวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง

๑๒.วัดสะปุ๋งน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
๑๓.พระธาตุจอมสวรรค์ ต.ดงดำ อ.ลี้
๑๔.วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๕.วัดพระธาตุดวงเดียว (พระธาตุกลางเวียง) อ.ลี้
๑๖.วัดพระธาตุห้าดวง บ.สันดอยเวียง ต.ลี้ อ.ลี้ (พระบรมธาตุจากน้ำล้างมือซึ่งไหลผ่านนิ้วทั้งห้า)
๑๗.วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ (วัดท่านครูบาศรีวิชัย)
๑๘.วัดพระธาตุดอยกวางคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
๑๙.วัดทาดอยแช่ บ.ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา
๒๐.วัดดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา
๒๑.วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
๒๒.พระธาตุดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง
๒๓.วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ (พระเกศาธาตุ, รอยวางบาตร)

อุตรดิตถ์
๑.วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ต.ผาจุก อ.เมือง (พระรากขวัญ)
๒.วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.เมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุ)
๓.พระธาตุกลางน้ำ บ.ท่าปลาเก่า ต.จริม อ.ท่าปลา
๔.วัดหน้าพระธาตุ บ.หน้าพระธาตุ ต.พิชัย อ.พิชัย

กำแพงเพชร
๑.วัดพระบรมธาตุเจติยาราม ต.นครชุม อ.เมือง (พระบรมธาตุได้จากศรีลังกาในสมัยพระยาลิไท)
๒.วัดวังพระธาตุ บ.วังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง
๓.วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

สุโขทัย
๑.วัดมหาธาตุ อ.เมือง (พระบรมธาตุ)
๒.วัดต้นจันทร์ อ.เมืองเก่า (พ่อขุนศรีเมืองมาน ผู้สร้าง)
๓.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดปรางค์) อ.ศรีสัชนาลัย
๔.วัดช้างล้อม และ วัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
๕.พระจุฬามณี วัดสิริเขตคีรี (วัดพระร่วง) บ.นาร้อง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
๖.วัดเขาสุวรรณคีรี ต.แก่งหลวง อ.ศรีสัชนาลัย
๗.พระธาตุวัดกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
๘.พระธาตุวัดหัวฝาย บ.หัวฝาย ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
๙.พระธาตุพระศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม

พิษณุโลก
๑.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (พระพุทธชินราช) อ.เมือง

นครสวรรค์
๑.วัดพระธาตุ ต.บ้านเกยชัย อ.ชุมแสง (พระธาตุเก่าแก่)
๒.วัดวรนาถบรรพต (เขากบ) อ.เมือง (สร้างในสมัยพระยาลิไท)

เพชรบูรณ์
๑.วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง (พระบรมธาตุ)
๒.วัดพระธาตุตุมมณี บ.หวาย อ.หล่มสัก (พระธาตุเก่าแก่สร้างในสมัยพ่อขุนผาเมือง)
๓.วัดโพนชัย บ.ห้วยโป่ง ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก (พระธาตุเก่าแก่สร้างในสมัยพ่อขุนผาเมือง)
๔.พระมหาธาตุเจดีย์ อ.หล่มสัก (อยู่ในโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์)webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved