ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 18/8/08 at 12:20 Reply With Quote

อ่านการ์ตูน...นิทานธรรมะ เรื่อง ฤาษีผู้เมตตาสัตว์


ฤาษีผู้เมตตาสัตว์
เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามได้ทรงแสดง เพราะทรงปรารภพราหมณ์ ผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัตรคนหนึ่ง

มีเรื่องปรากฏมาว่า พราหมณ์คนนั้นเป็นชาวกรุงสาวัตถี มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ออกบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญข้อวัตรต่างๆ จนเป็นที่เลื่อมใส คนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถวายภัตตาหาร วันละ ๕๐๐ สำรับ ภิกษุอื่นก็พลอยอาศัยภัตตาหารภิกษุรูปนั้นด้วย

อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ประชุมสนทนากันถึงเรื่องนั้นในธรรมสภา เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงสดับ จึงเสด็จไปประทับที่ธรรมสภาแล้วทรงแสดง เรื่องอดีตต่อไปว่า

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตได้ดำรงสิริราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี มีพราหมณ์คนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษี อยู่ในเชิงเขาป่าหิมพานต์ มีหมู่ฤาษี ๕๐๐ เป็นบริวาร เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำในที่ต่างๆ แห้งไปหมด สัตว์ดิรัจฉานลำบากด้วยขาดน้ำ ฤาษีตนหนึ่งจึงโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งลง ทำเป็นรางไขน้ำ เข้ารางให้เป็นทานแก่สัตว์ สัตว์ก็ได้มาประชุมดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก จนฤาษีตนนั้นไม่มีโอกาสที่จะแสวงหาอาหาร เพราะมัวแต่ไขน้ำให้ทาน

สัตว์ทั้งหลายได้ประชุมปรึกษากันว่า ตั้งแต่วันนี้ไปเมื่อใครจะไปดื่มน้ำ ให้หาผลไม้มาถวายฤาษีตนนี้ ตามกำลังของตน ตั้งแต่วันนั้นมา ในวันหนึ่งๆ จึงมีจำนวนผลไม้ที่สัตว์นำมามากกว่า ๒ เล่มเกวียน ฤาษีทั้งหลายก็ได้พลอยอาศัยบริโภค ไม่ต้องไปแสวงหาผลไม้ในป่าเหมือนที่เคยมา ฝ่ายฤาษีผู้เป็นอาจารย์เห็นอัศจรรย์ดังนั้น จึงสรรเสริญความเพียรให้ฤาษีทั้งหลายฟังว่า

บุรุษผู้เป็นบัณฑิตควรพากเพียรไป ไม่ควรเบื่อหน่าย ความเพียร จงดูผลแห่งความพากเพียรเถิด ผลไม้ทั้งหลายมีมะม่วงเป็นต้น ที่ฤาษีทั้ง ๕๐๐ ได้บริโภคนี้ ล้วนแต่เป็นผลแห่ง ความเพียร

ครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่า ฤาษี ตน ที่มีข้อวัตรปฏิบัติดี และมีความพากเพียร ให้น้ำเป็นทานแก่สัตว์ดิรัจฉานนั้น ได้เกิดมาเป็น ภิกษุรูปนี้ ส่วน ฤาษีผู้เป็นอาจารย์ ได้เกิดมาเป็นเรา ตถาคต นี้แล

ในชาดกนี้ ชี้ให้เห็นผลแห่งความเพียร และความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นว่า บุคคลมีความเพียร ช่วยทุกข์ผู้อื่นได้มากเพียงใด ตนก็ได้รับความสุขมากเพียงนั้น อีกประการหนึ่ง ถ้าพากเพียรเพื่อ ช่วยทุกข์ของตนอย่างเดียว ตนก็ต้องได้พ้นทุกข์เป็นแน่นอน จึงมีคำสอนไว้ว่า ให้บุคคลพากเพียรไปเถิด อย่าทอดทิ้งความเพียรเสียเลย

ทีมา : www.lokthip.netpraew
Super Administrator
*********
Posts: 462
Registered: 12/3/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved