ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 8/3/08 at 18:41 Reply With Quote

พระบรมธาตุ ต่างประเทศ 155 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


พระบรมธาตุ ต่างประเทศ


ในประเทศ ๕๒๐ แห่ง


ต่างประเทศ ๑๕๕ แห่ง


รวมทั้งสิ้น ๖๗๕ แห่งพระบรมธาตุ ประเทศพม่า


๑.พระธาตุจอมคำ (จอมทอง) เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น)
๒.พระธาตุจอมดอย เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๖ เส้น)
๓.พระธาตุจอมศรี เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
๔.พระธาตุจอมบน (วัดไม้ยางจอมมน) เมืองเชียงตุง
๕.พระธาตุวัดป่าแดง เมืองเชียงตุง
๖.วัดพระธาตุเจ็ดยอด เมืองเชียงตุง
๗.พระธาตุตีนกา เมืองเชียงตุง
๘.พระธาตุเพียงใจ เมืองเชียงตุง
๙.พระธาตุจอมแจ้ง บ.ใหม่ เมืองพะยาก
๑๐.พระธาตุจอมนาค เมืองพะยาก

๑๑.พระธาตุจอมทอง เมืองพะยาก (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุฝ่ามือซ้าย)
๑๒.พระธาตุจอมท้าว (ดอยเจขุมท้าว) บ้านป่าซาง เมืองพะยาก (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุฝ่ามือขวา)
๑๓.ถ้ำน้ำยืน เมืองพะยาก (พระพุทธเจ้าทรงสรงน้ำและชำระพระทนต์ที่นี่)
๑๔.พระบรมธาตุจักขุมาโต (ขนคิ้ว) เมืองพะยาก
๑๕.พระธาตุพรหมแขวนแดนดิน เมืองยอง (พระธาตุแก่นจทีโย)
๑๖.วัดพระธาตุจอมแจ้ง เมืองยอง
๑๗.พระธาตุจอมศรี (วัดหลวงจอมศรี) เมืองยอง
๑๘.พระธาตุจอมโลก เมืองยอง
๑๙.วัดพระธาตุหลวงจอมยอง (มหิยังคบรรพต) เมืองยอง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น, พระบรมธาตุหน้าผาก)
๒๐.พระเจดีย์ชเวดากอง เมืองร่างกุ้ง พม่า
๑.ธารพระกร (ไม้เท้า) ของพระพุทธกกุสันโธ
๒.ธรรมกรก (เครื่องกรองน้ำ) ของพระพุทธโกนาคม
๓.ผ้าจีวร ของพระพุทธกัสสป
๔.พระเกศาธาตุ ๘ เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

๒๑.พระเจดีย์โบดาทอง เมืองร่างกุ้ง (พระเกศาธาตุ)
๒๒.พระเจดีย์สุเล เมืองร่างกุ้ง (พระเกศาธาตุ)
๒๓.พระเจดีย์ชเวดอว์ เมืองร่างกุ้ง (พระเขี้ยวแก้ว)
๒๔.พระเจดีย์กาบาเอ เมืองร่างกุ้ง (บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร)
๒๕.พระเจดีย์โลกะนันดา เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
๒๖.พระเจดีย์ตุรินต่อง เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
๒๗.พระเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
๒๘.พระเจดีย์ตันจีต่อง เมืองชุนจอง (พระเขี้ยวแก้ว) สถานที่พระพุทธเจ้ายืนตรัสพยากรณ์เมืองพุกาม)
๒๙.พระเจดีย์ชเวซานดอร์ เมืองพุกาม (พระเกศาธาตุ)
๓๐.พระธาตุอินทร์แขวน (ไจ้เที่ยว) เมืองไจ้โท (พระเกศาธาตุ)

๓๑.พระเจดีย์กลางน้ำไจ้หม่อวน เมืองสิเรียม
๓๒.พระเจดีย์ไจ้เข้า เมืองสิเรียม (พระเกศาธาตุ)
๓๓.พระเจดีย์ไจ้คำ เมืองไจ้คามี (พระเกศาธาตุ)
๓๔.พระเจดีย์สวอนอูโพนเยี่ยซิน เมืองสกาย
๓๕.พระเจดีย์เชปีนแนนไก้ เมืองสกาย
๓๖.พระเจดีย์กองมุดอว์ เมืองมัณฑเลย์ (พระเขี้ยวแก้ว)
๓๗.พระเจดีย์สัมพุทเธ เมืองมัณฑเลย์ (พระบรมธาตุ)
๓๘.พระเจดีย์ชเวซิกอง เมืองโมนยั้ว (พระบรมธาตุ)
๓๙.พระเจดีย์ซุยซิก่อง เมืองโมนยั้ว (พระบรมธาตุ)
๔๐.พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น, และพระเขี้ยวแก้ว)

๔๑.พระเจดีย์ชเวซายาน เมืองสะเทิม (สุธรรมวดี) (พระเกศาธาตุ ๑ เส้น, และพระเขี้ยวแก้ว ๔ องค์)
๔๒.พระเจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองตองอู (พระเกศาธาตุ)
๔๓.พระเจดีย์เมี่ยสอญีนองพญา เมืองตองอู (พระเขี้ยวแก้ว)
๔๔.พระเจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร (พระเกศาธาตุ)
๔๕.พระธาตุป่อจู เมืองสีป่อ ไทยใหญ่ ใกล้เมืองแสนหวี (พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญาหมูขาว)
๔๖.พระเจดีย์จองโด่ยา เมืองมินบู (บรรจุ "พระคันธกุฎีไม้แก่นจันทน์" ของพระพุทธเจ้า)
๔๗.พระเจดีย์เมี่ยตะลอง เมืองเม็กเว หรือเมืองมะกวย (บรรจุ "เตียงมรกต" ของพระพุทธเจ้า)
๔๘.พระเจดีย์มิงกุน (สร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระเจ้าโบดอร์พญา กษัตริย์ผู้สร้างสวรรคตเสียก่อน)
๔๙.พระเจดีย์มอร์ตินซูน แหลมเนเกร์ (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น นับเป็นพระเจดีย์องค์แรกก่อนชเวดากอง)
๕๐.พระเจดีย์โลกะมันเอา เมืองมร้อกอู ยะไข่

๕๑.พระเจดีย์วัดชิเตา เมืองมร้อกอู ยะไข่
๕๒.พระเจดีย์เลงปันยะ เมืองมร้อกอู ยะไข่
๕๓.พระเจดีย์วัดโกดอง เมืองมร้อกอู ยะไข่
๕๔.พระเจดีย์โลกะนันทะ เมืองสิตทวย ยะไข่
๕๕.พระเจดีย์วัดธัมมัญญะต่องเมียซอหงี่นองพญา เมืองพะอ่าน (หลวงพ่อธัมมัญญะ ซึ่งชาวพม่าเคารพนับถือมาก ออกเสียงว่า "หลวงพ่อตัมมัญญะ")
๕๖.พระเจดีย์คะเจากะและ เมืองพะอ่าน
๕๗.พระเจดีย์ไจ้ตาลาน เมืองเมาะละแหม่ง (พระเกศาธาตุ, และพระทันตธาตุ)
๕๘.พระเจดีย์วัดโลกะสะระภู เมืองเมาะละแหม่ง
๕๙.พระเจดีย์ฮ่องสิทธิ์ เมืองเมาะละแหม่ง
๖๐.พระเจดีย์มอละบู เมืองเมาะตะมะ (พระเกศาธาตุ)

๖๑.พระเจดีย์เจ๊าตินบอ เมืองสินไจ้
๖๒.พระเจดีย์สินไจ้ เมืองสินไจ้ (พระเกศาธาตุ)
๖๓.พระเจดีย์ไจ้ทีซอ (ไจ้ทีละสระ) เมืองเกลาสะ (พระเกศาธาตุ ๘ เส้น, และพระทันตธาตุ)
๖๔.พระเจดีย์ซิม่า เมืองมะริด (พระพุทธเจ้าเคยเสด็จที่นี่)
๖๕.พระเจดีย์วัดปอดอมู เมืองมะริด (พระเกศาธาตุ ๖ เส้น)
๖๖.พระเจดีย์มะยอยิด เมืองทวาย
๖๗.พระเจดีย์วัดแชมเปญยิด เมืองทวาย
๖๘.พระเจดีย์วัดโลกะมาละชิน เมืองทวาย (พระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ)
๖๙.พระเจดีย์วัดอะลูลอปั๊ก ทะเลสาบอินเล เมืองตองยี
๗๐.พระเจดีย์ทอง เมืองเมียวดี (พระบรมธาตุ)

๗๑.พระธาตุบนยอดเขา บ้านห้วยมะนาว เมืองเมียวดี
๗๒.พระเจดีย์ซานดอว์เซน เมืองกเลงอ่อง (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ ๆ ละ ๓ เส้น)
๗๓.วัดพระธาตุสายเมือง เมืองท่าขี้เหล็ก
๗๔.พระธาตุดอนเรือง เมืองพง (พระเกศาธาตุ)
๗๕.พระธาตุเจดีย์วัดดอแป เมืองมิถิลานครพระบรมธาตุ เมืองลา เขตว้าแดง


๑.พระธาตุปะต๊ะ (ใกล้พระพุทธหัตถ์ ๔ รอย) เมืองลา เขตว้าแดง (พระเกศาธาตุพันเส้น)
๒.พระธาตุวัดเชียงฟ้า เมืองลา เขตว้าแดง
๓.พระธาตุใจเมือง (วัดหลวง) เมืองลา เขตว้าแดง
๔.พระธาตุหลวง บนยอดเขา เมืองลา เขตว้าแดง
๕.พระธาตุจอมม้าอรัญวิเวก ด่านเมืองม้า เขตว้าแดง
๖.พระธาตุวัดพระเจ้าหลวงน้ำเยอะ เมืองม้า เขตว้าแดงพระบรมธาตุ แคว้นสิบสองปันนา


๑.พระธาตุบ้านกาดทราย บ.กาดทราย เมืองงาด
๒.พระธาตุบ้านผายน้อย บ.ผายน้อย เมืองงาด
๓.พระธาตุบ้านโปน บ.โปน เมืองงาด
๔.พระธาตุช้างคร่อม บ.ใหม่ เมืองงาด
๕.พระธาตุทันใจ บ.ปวก เมืองงาด
๖.พระธาตุกู่คำ (ดอยปูคำ) บ.ฝาง เมืองสูง
๗.พระธาตุสามนคร บ.ผาย เมืองฮาย
๘.พระธาตุบ้านผาย บ.ผาย เมืองฮาย
๙.พระธาตุกลางน้ำ (หินฟู) บ.ผาย เมืองฮาย เชียงรุ่ง
๑๐.พระธาตุบ้านหลุย บ.หลุย เมืองฮาย

๑๑.พระธาตุเชียงเงิน เมืองหุน (พระเกศาธาตุ)
๑๒.วัดพระธาตุใจเมือง บ.เชียง เมืองหุน (พระเกศาธาตุ)
๑๓.พระธาตุจอมสิงห์ เมืองหุน (พระเกศาธาตุ)
๑๔.พระธาตุเต่าคำ เมืองต้าล่อ (เมืองล้อ)
๑๕.พระธาตุใจเมือง (วัดเชียง) บ.เชียง เมืองปาน (พระเกศาธาตุ ๓ เส้น)
๑๖.พระธาตุจอมปาน เมืองปาน (พระเกศาธาตุ)
๑๗.วัดพระเชตวัน (วัดป่าเจ) เมืองเชียงรุ่ง (สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร)
๑๘.วัดพระธาตุศรีใจเมือง (พระธาตุจางใจ) บ.จางใจ-กาดทราย เมืองเชียงรุ่ง
๑๙.พระธาตุปางเยอ บ.เขม เมืองเชียงรุ่ง (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์)
๒๐.พระธาตุจอมทอง (เขาโลหกูฏ) เมืองเก่าเชียงรุ่ง

๒๑.พระธาตุจอมหมอก (อังคาฬเจดีย์) เมืองเชียงรุ่ง ใกล้พระธาตุจอมทอง (พระบรมธาตุมันสมอง)
๒๒.พระธาตุอินแสลง (อินทร์แปลง) บ.เชียงตาย เมืองเชียงรุ่ง
๒๓.พระธาตุจอมแก บ้านแก เมืองเชียงรุ่ง
๒๔.พระธาตุปู่หลาน บ.กาดหลวง เมืองลวงกลาง (พระเกศาธาตุ)
๒๕.พระธาตุม่อนน้อยจอมจุก บ.กาด เมืองลวงเหนือ
๒๖.พระธาตุจอมไกล บ.ไกล เมืองลวงใต้ (พระเกศาธาตุ)
๒๗.วัดพระธาตุใจเมือง บ.ผาย เมืองออง
๒๘.พระธาตุกู่คำ (ดอยปูคำ) บ.ฝาง เมืองสูง

พระบรมธาตุ จีนแผ่นดินใหญ่


๒๙.วัดว่านเหนียน เขาง้อไบ้ เมืองเฉินตู (พระเขี้ยวฝาง)
๓๐.วัดเจาเจี้ยซั่ว เมืองเฉินตู
๓๑.วัดเจาเจี้ยซื่อ เมืองเฉินตู
๓๒.วัดหลินกวง เมืองปักกิ่ง (พระเขี้ยวแก้ว)
๓๓.พระเจดีย์ขาว ๓ องค์ เมืองตาลีฟู (พระบรมธาตุ)
๓๔.พระเจดีย์ต้าเยี้ยน เมืองซีอาน
๓๕.พระบรมธาตุนิ้วข้อพระหัตถ์ วัดฝ่าเหมินซื่อ เมืองซีอาน
๓๖.วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง
๓๗.วัดจู่เซิงซือ เขาจี้จู๋ เมืองลิเจียง
๓๘.เจดีย์หลิงเจ้า วัดหนานหัวซื่อ เมืองเสากวาน (ท่านบรมครูตั๊กม้อนำ “บาตร” และ “ผ้าสังฆาฎิ” ของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้พระมหากัสสปมาบรรจุไว้ ซึ่งรับช่วงต่อจากพระอานนท์เป็นรุ่นที่ ๒๗)
๓๗.พระเจดีย์ไม้ ๙ ชั้นวัดลิ่วหย่ง เมืองกวางเจา
๓๘.พระเจดีย์เหล็กวัดกวงเซี่ยวซื่อ เมืองกวางเจา
๓๙.วัดเส้าหลิน เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน
๔๐.วัดม้าขาว (วัดไป๋หม่า) เมืองลั่วหยาง (เป็นวัดเก่าแก่อันดับ ๑ ในจีน)
๔๑.พระมหาธาตุเจดีย์วัดถ่าเยเวี่ยน เขาอู่ไถซาน เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ๑ ใน ๔ แห่ง (เป็นวัดเก่าแก่อันดับ ๒ ในจีน)พระบรมธาตุ ประเทศลาว


๑.พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทน์ (สถานที่พระพุทธเคยประทับนั่ง เดิมเป็นหนองน้ำ)
๒.พระธาตุอิงรัง แขวงสุวรรณเขต (พระบรมธาตุกระดูกสันหลัง)(สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งพิงต้นรัง)
๓.พระธาตุหอแพ เมืองเวียงจันทร์ ลาว (พระเขี้ยวฝาง ๔ องค์)
๔.พระธาตุจอมเขามณีรัตน์ บ.ห้วยทรายเหนือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
๕.พระธาตุวัดสุวรรณผ้าคำ บ.ตีนธาตุ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (พระเกศาธาตุ, ผ้าทองคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สรงน้ำ)
๖.พระธาตุจอมสิงห์ บ.บางขวาง เมืองสิงห์ (พระเกศาธาตุ)
๗.พระธาตุเชียงทิม บ.ตีนธาตุ เมืองสิงห์ (พระบรมธาตุส่วนคอ, เอ็นบ่า, ใบมีดโกน, และหินลับมีด, พระแท่นฉันภัตตาหาร)
๘.พระธาตุปุ้มปุ๊ก เมืองหลวงน้ำทา (พระบรมธาตุส่วนก้นกบ)
๙.พระธาตุชัยมงคลรัตนมิ่งเมือง บ.หว่านน้อย เมืองอุดมชัย
๑๐.วัดพระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง
๑๑.พระธาตุศรีโคตรบอง (โคตรบูร) เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ลาว
๑๒.พระธาตุวัดถ้ำพระ ต.บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว ไชยบุรี
๑๓.วัดธาตุศรีภูมิ เมืองแก่นท้าว ไชยบุรี (มีพระธาตุสี่องค์)พระบรมธาตุ ประเทศศรีลังกา


๑.วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ (พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่าง)
๒.มหิยังคะณะเจดีย์ เมืองมหิยังเกน่า (พระเกศาธาตุ, พระธาตุส่วนคอ)
๓.สุวรรณมาลิกเจดีย์ (รุวันเวลิชายะ) เมืองอนุราธปุระ (พระบรมสารีริกธาตุ ๑ ทะนาน, พระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิโรธสมาบัติ ๗ วัน)
๔.ถูปารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ เป็นที่บรรจุดังนี้
๑. กระบอกกรองน้ำ ของพระพุทธกกุสันโธ
๒. ประคตเอว ของพระพุทธโกนาคม
๓. ผ้าสรงน้ำ ของพระพุทธกัสสป
๔. พระรากขวัญเบื้องขวาของสมเด็จองค์ปัจจุบัน
๕.เชตวนารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ(พระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา ๗ วัน)
๖.วัดกัลยาณีวิหาร เมืองโคลัมโบ ศรีลังกา เป็นพระเจดีย์ที่สร้างครอบอาสนะทองคำ และบัลลังก์แก้วที่พระพุทธเจ้าทรงเคยประทับนั่ง)
๗.พระธาตุเจดีย์ วัดพระมหินทเถระพระบรมธาตุ ประเทศอินโดนีเซีย


๑.พระมหาเจดีย์บุโรพุทโธ เมืองย๊อกจาการ์ต้า (พระบรมธาตุ)พระบรมธาตุ ประเทศมาเลเซีย


๑.พระมหาธาตุเจดีย์วัดปทุมวิหาร บ.มาลัย อ.บาเจาะ รัฐกลันตันพระบรมธาตุ ประเทศอินเดีย


๑.พระมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองพุทธคยา
๒.เจาคันธีสถูป เมืองพาราณสี
๓.ธัมเมกสถูป เมืองพาราณสี
๔.มูนคันธกุฎี เมืองสารนาถ อินเดีย
๕.พระสถูปเจดีย์ (ตรงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์) เมืองสาวัตถี
๖.พระสถูปที่กรุงกบิลพัสดุ์ (เตาลิฮาวา) หมู่บ้านติเลาราโกต ระหว่างอินเดีย-เนปาลพระบรมธาตุ ประเทศเนปาล


๑.พระเจดีย์วัดสวยัมภู เมืองกัตมัณฑุพระบรมธาตุ ประเทศปากีสถาน


๑.มหาราชิกะเจดีย์ (โมหราโมราดู) เมืองตักศิลาwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved