ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 29/3/08 at 08:28 Reply With Quote

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ เมษายน 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ข่าวศูนย์ ฯ

ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนเมษายน ๒๕๕๑
"วิชชุดา" รวบรวม


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
(ภาพแรก..พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมงานพิธียกฉัตรพระพุทธรูปยืน และทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ)ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชพระสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร วัดท่าซุง
โดยมี พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
ประธานกิตติมศักดิ์ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ไปแจกให้กับราษฎรที่ยากจน ที่สำนักปฏิบัติธรรม ศูนย์ศิษย์
พระราชพรหมยาน สาขาวัดท่าซุง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ประจวบ โดยแจกให้กับชาวบ้านที่ยากจน จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวม ๒๕๐ ครอบครัว, เจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้าน, ตำรวจพลร่มหัวหิน
รวมมูลค่าสิ่งของที่นำไปแจกเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ตัดริบบิ้นเปิด อนุสาวรีย์เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางขึ้น "สำนักปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน" เสร็จแล้วทำพิธีบวงสรวง อัญเชิญเทวดาท้าว
จตุมหาราชทั้ง ๔ และทำพิธียกฉัตรองค์พระพุทธรูปประทับยืน


จุดประทีปโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า พระสงฆ์สวดชยันโต ญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมงานพิธีนี้ต่างโมทนาด้วย
ความยินดี


ครูไพบูลย์ (ครูใหญ่) โรงเรียนโป่งลึก นำนักเรียนชาวไทยภูเขา "โรงเรียนโป่งลึก" มาร่วมแสดงกลองยาวและรำถวาย และคณะราษฎรบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ นำ "เรือบก" มาขับกล่อมเพลงเรือ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานด้วย

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอาจารย์บัญญัติ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ฯ (ป่าละอู) ทำพิธีบวชชีพราหมณ์ ถือ กรรมบท ๑๐
ให้ชาวบ้านประมาณ ๑๐๐ คน และปฏิญานจะเป็นคนดี และนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานถวายพระราชกุศลให้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มแจกสิ่งของให้กับราษฎรที่ยากจน จำนวน ๒๕๐ ครอบครัว


โดยมีตำรวจพลร่ม หัวหิน มาช่วยจัดแถวให้ราษฎรเข้ารับสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
รับสังฆทาน ญาติโยมพุทธบริษัทถวายผ้าป่า พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ และ วันที่ ๑, ๒, ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์, พระสมนึก
เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ วันที่ ๒๙ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้า
แล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล


เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๑, ๒ มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

  วันที่ ๑   ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๙  คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้  ๑๗๐  คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘  ๒๖๔  คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ  ๔๙๓  คน

   วันที่ ๒   ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๙  คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้  ๑๓๒  คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘  ๒๗๑ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๔๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๓๓ คน

วันที่ ๑, ๒, ๓ มี.ค. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น.
พักฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อ

เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ
คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก

วันที่ ๔ มี.ค. เดินทางกลับวัด
วันที่ ๗, ๘, ๙ มีนาคม ๒๕๕๑
สอนพระกรรมฐานที่ "ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง" (โคราช)

วันที่ ๗ มี.ค. เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยคณะครู ฝึกมโนมยิทธิ
ออกเดินทางจากวัดท่าซุง ไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ และเป็นประธานบวชพราหมณ์ชาย-หญิง ถือธุดงควัตร
ที่ "สำนักสงฆ์พุทธปฐมวราราม" ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง สาขาที่ ๙
เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๑๙ ต.วังนํ้าเขียว อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

โดยมี พระอาจารย์อรุณ เป็นหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งการบวชพราหมณ์ชาย-หญิง ถือธุดงควัตรเป็นเวลา ๓ วัน โดยมีชาวบ้านมาร่วมบวชถือธุดงค์ปักกลดเจริญสมาธิวิปัสสนาญาณ จำนวน ๕๐ คน โดยให้ทุกคนถือข้อวัตรธุดงค์แบบเบา ๆ เพียง ๒ ข้อก่อน ในจำนวนธุดงค์ ๑๓ ข้อวัตร เพราะการบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรก

สำนักปฏิบัติธรรม ฯ แห่งนี้ ได้ถวายให้ไว้กับ พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง โดย
ขออนุญาตเป็นสาขาของวัดท่าซุง (สาขาที่ ๙ ) และได้ยึดถือการปฏิบัติตามแบบของวัดท่าซุงมีรูปหล่อพระพุทธเจ้า
องค์ปฐมขนาดใหญ่


  

หลวงปู่ปาน หลวงพ่อ ท่านปู่ ท่านย่า ท่านแม่ทั้ง ๓ พระองค์ และท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ตั้งประดิษฐานรอบ ๆ
บริเวณวัด และได้เริ่มโครงการฝึกพุทธบริษัทเข้าบวชพรหมณ์ ถือธุดงควัตร

เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดคำแนะนำก่อนฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระราชพรหมยาน จบแล้วบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน


เสร็จแล้วให้ภาวนาว่า นะ มะ พะ ธะ เป็นเวลา ๑๐ นาที แล้วครูฝึกก็เริ่มแนะนำ ใช้เวลาในการฝึก ๑ ชั่วโมง
เวลา ๑๘.๓๐ น. ฝึกเสร็จ อุทิศส่วนกุศล แล้วให้พักตามอัธยาศัย

ผลการฝึก    ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น   ๘๔  คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้  ๗๒  คน

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ และพราหมณ์ ชาย - หญิง ที่เข้าร่วมโครงการ
ฝึกธุดงควัตร เจริญพระกรรมฐานแบบสุขวิปัสสโก โดยเปิดคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
สมาทานศีล และ สมาทานพระกรรมฐาน และเจริญพระกรรมฐาน ๒๐ นาที เสร็จแล้ว ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
ได้ถวายสังฆทาน


ถวายสังฆทานเสร็จ และสนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท และ คุณนิรันดร์ เขียนดวงจันทร์ และคณะ
ได้ถวายเต็นท์หลังใหญ่ เพื่อใช้ในการเข้าธุดงค์ จำนวน ๗ หลัง เพื่อใช้งานที่วัดท่าซุงด้วย ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ในวันสุดท้ายของการถือธุดงค์ คุณสุชาติ ผู้ดูแลบ้านไร่ปลายตะวัน ซึ่งงานนี้ได้บวชพรหมณ์ถือธุดงค์ด้วย มาเล่าว่า
" ทุกคนมีกำลังใจดีขึ้นมาก มีศรัทธาแรงกล้า ถึงกับขอสมาทาน ธุดงค์เพิ่มอีก ๑ ข้อ ถือธุดงค์การนั่งเป็นวัตร
( ไม่ให้หลังแตะพื้น ) ไม่ได้บังคับแล้วแต่ใครจะสมัครใจถือข้อวัตรเพิ่ม คืนนั้นทุกคนบอกว่า หมาหอนกันทั้งคืน
คนที่ไม่ได้สมาทานเพิ่ม นอนกันไม่ได้...เกิดความกลัว เลยต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพื่อเร่งรัดตัวเองร่วมกับเขาด้วย...
" เพื่อตัดความกลัว " เอ..! หมาที่นี่น่ารักนะ.."

วันที่ ๘ มี.ค. เวลา ๐๖.๔๐ น. พระสงฆ์และผู้มาบวชพราหมณ์ธุดงควัตร ขอขมาพระครูปลัดอนันต์ เสร็จแล้ว
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวง และประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ ให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัทที่มา
รักษาศีลเข้าธุดงค์
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะครูฝึก ออกเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน ให้ภาวนา นะ มะ พะ ธะ ๑๐ นาที ครูฝึกเข้าไปแนะนำ


ผลการฝึก   ผู้ฝึกใหม่ ๗๑ คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้  ๖๓  คน
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช  ๓๘  คน
ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ๑๘  คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๒๗  คน
 ครูฝึก  จำนวน ๑๒  คน

ฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล แล้วก็ถวายสังฆทานกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จ พระสงฆ์ให้พร
ช่วงบ่ายพระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ และครูฝึกพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๗.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ลงรับแขกและรับสังฆทาน ญาติโยมเริ่มทะยอยกันมาลงทะเบียน
ฝึกมโนมยิทธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทาน พระกรรมฐาน เสร็จ
ให้ภาวนาว่า นะ ม ะพะ ธะ เป็นเวลา ๑๐ นาที แล้วครูฝึกก็เริ่มแนะนำ


เวลา ๒๓.๐๐ น. ฝึกเสร็จ อุทิศส่วนกุศล

ผลการฝึก   ผู้ฝึกใหม่  ๕๐  คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๔๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช ๓๔ คน
ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ๒๘  คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๑๒  คน
ครูฝึก จำนวน ๑๒  คน

ฝึกเสร็จแล้ว ก็ถวายสังฆทานกัน จากนั้น พระครูปลัดอนันต์ก็เมตตาสนทนากับญาติโยม จนถึง
เวลา ๒๑.๕๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๙ มี.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง
โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน จบแล้ว บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน
ให้ภาวนา นะ มะ พะ ธะ  ๑๐ นาที ครูฝึกเข้าไปแนะนำ


ผลการฝึก   ผู้ฝึกใหม่  ๓๗  คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้  ๓๕  คน
ฝึกท่องเที่ยว ๔๓  คน
ฝึกญาณ ๘ ๕๙  คน
รวม ผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๑๓๙  คน
ฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล แล้วก็ถวายสังฆทานกัน

เวลา ๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จ พระสงฆ์ให้พร เวลา ๑๒.๒๕ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง
วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑
เริ่มงานทำบุญประจำปี และบวงสรวงหน้าพระราชานุสาวรีย์รัชกาลต่างๆ
เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่เวฬุวัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร กองทุนเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ที่สวนไผ่เวฬุวันด้วย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ลงรับญาติโยมพุทธบริษัทที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งอยู่นอกกำแพงหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ฝั่งทิศตะวันตก


เวลา ๑๖.๒๕ น. คณะแม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร (ชีแต๋ว) เจ้าภาพทำบายศรีบูชา พระเจ้าตากสินมหาราช
โดย คุณลัดดาวัลย์ คนิวรานนท์ จุดธูปเทียนที่โต๊ะบายศรีหน้า พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าหน้าที่คุมเครื่องเสียงเปิดเทปบวงสรวง โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้ว ต่อด้วยการรำถวายของนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำจบ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) แจกรางวัลแก่นักเรียนที่รำทุกคน

จากนั้น พระครูปลัดอนันต์ นำญาติโยมย้ายไปเต็นท์ฝั่งทิศตะวันออก เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มทำพิธีบวงสรวง โดย
เจ้าภาพบายศรีจุดธูปเทียนที่โต๊ะบายศรีหน้าพระราชานุสาวรีย์


เจ้าภาพบายศรี องค์ละ ๑ ต้น มีรายนามดังนี้

คุณสุทัศน์ - คุณทิพยา วิลาวัลย์ เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๑

คณะศาลาเก่าริมนํ้า เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๕

ไม่ทราบนามเจ้าภาพ เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๖

คุณสุขขา อ่อนจิต เจ้าภาพทำบายศรี บูชา รัชกาลที่ ๗


จบแล้ว ต่อด้วยการรำถวายของนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา


พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ แจกรางวัลให้แก่นักเรียนที่แสดงวงโยธวาทิต และ นักเรียนที่รำทุกคน


คุณสุทัศน์ - คุณทิพยา วิลาวัลย์ ก็เมตตาเแจกรางวัลให้แก่นักเรียนที่รำทุกคน จนงานเสร็จเรียบร้อย เวลา
ประมาณ ๑๘.๒๐ น.

ขอขอบพระคุณพระสงฆ์วัดท่าซุงทุกองค์ อาจารย์บุญเรือน บุญมาก และคณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ที่ช่วยกันจัดงานตกแต่งสถานที่ให้อย่างสวยงาม และขอขอบคุณคณะบายศรี และผู้เป็นเจ้าภาพบายศรี ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย

เมื่อทำพิธีบวงสรวงที่พระบรมราชานุสารีย์ หน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เสร็จแล้ว ก็เดินทางมาที่ศาลา ๑๒ ไร่
เพื่อฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๑๙.๑๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย กล่าวเรียนเชิญ คุณต้น จากการบินไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนรัย และ
คุณคณิตพร บุณยเกียรติ จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณตุ้ม จากการบินไทย เป็นตัวแทนคณะศิษย์
จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม

จากนั้น ดร.ปริญญา นำกราบพระ และสมาทานศีล พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ชุมนุมเทวดา จบแล้ว สวดพระปริตรและ "ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร" ญาติโยมนั่งฟังสวด
ด้วยความสงบ

พระสงฆ์สวดจบแล้ว ดร.ปริญญา ประกาศรายชื่อเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน "คณะรวมใจภักดิ์" นำเครื่องไทยทานวางเรียงบนอาสนสงฆ์ เรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายเครื่องไทยทาน จบแล้ว เจ้าภาพนำเครื่องไทยทานถวายแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสนสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อสวดพระอภิธรรมต่อเลย ดร.ปริญญา ประกาศ ให้ญาติโยมไป
ผาติกรรมผ้าไตร เพื่อจะให้ถวายผ้าบังสุกุล เมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้ว
ดร. ปริญญา อาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว เจ้าหน้าที่นำภูษาโยงวางพาดบนอาสนาสงฆ์
เรียบร้อยแล้ว ญาติโยมถวายผ้า บังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
จบแล้ว ดร.ปริญญา ประกาศให้ญาติโยมใส่ย่ามกับพระสงฆ์ เสร็จแล้ว ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีในการบำเพ็ญกุศล
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ งานทำบุญประจำปี ๒๕๕๑

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่เวฬุวัน


เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่พระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง
มี คุณนัฎกนก ผุสดี เจ้าภาพทำบายศรีบูชาพระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง ซึ่งอยู่ใกล้กับ มณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เรียบร้อยแล้วรับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง และเจ้าหน้าที่ฆราวาสเตรียมการต้อนรับพระเถรานุเถระ ที่นิมนต์มา
งานทำบุญประจำปีในวันนี้

เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน เป็นผู้ทำอาหารเลี้ยงพระที่นิมนต์มา และพระสงฆ์วัดท่าซุง
และพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงาน ที่สวนไผ่เวฬุวัน

คณะพุดตาล, คณะรวมใจภักดิ์, คณะนักเรียน ร.ร.พสธ. เป็นฝ่ายจัดเลี้ยงที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่

นักเรียนชาย-หญิงของ ร.ร.พระสุธรมยานเถระวิทยา ช่วยกันยกสังฆทาน

วงปี่พาทย์และวงโยธวาทิต ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาบรรเลงและรำที่เวที ท่านปู่-ท่านย่า ศาลา ๑๒ ไร่

"คณะยกทรง" ตั้งหน่วยบอกบุญ ที่ใต้อาคาร ศาลา ๑๒ ไร่ ฝั่งทิศตะวันออก

คณะสาวจันท์ บริการเครื่องดื่มและ อาหารว่างแก่พระเถรานุเถระ

ญาติโยมเข้ามาในศาลา ๑๒ ไร่ ก็ถวายสังฆทานกันตั้งแต่เช้า มีชุดละ ๑๐๐ บาท, ๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระทยอยเดินทางมาถึงวัดท่าซุง เข้าพักที่รับรอง ข้างพระประธาน
ในศาลา ๑๒ ไร่ ซึ่งจัดโซฟาเตรียมไว้ต้อนรับ

เวลา ๑๐.๔๐ น. ด.ร.ปริญญา นุตาลัย กราบอาราธนาพระเถระที่นิมนต์มาขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์ เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา กราบ เรียนเชิญ พล.ต.ท.นายแพทย์สมศักดิ์ สืบสงวน และ ม.ล.เอื้อมศุขย์ กิติยากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ


[เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา นำกราบพระและอาราธนาศีล ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาในงานลงจากอาสนสงฆ์ไปที่พื้นที่จัดวางโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งมีผ้าสีขาวคลุมโต๊ะและเก้าอี้และตบแต่งพื้นที่ไว้อย่างสวยงาม ซึ่งจัดไว้เป็นที่ถวายภัตตาหารเพล


พระเถรานุเถระนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าไปประเคน พระเถรานุเถระเริ่มฉันภัตตาหาร สำหรับพระสงฆ์
วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานฉันภัตตาหารที่จัดไว้ในพื้นที่เดียวกัน
ในระหว่างนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี และพระเถรานุเถระฉันภัตตาหาร นักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ฟ้อนรำและบรรเลงไปด้วย

คณะฝ่ายจัดเลี้ยงก็รอปรนนิบัติรับใช้อยู่ด้านข้าง เมื่อพระเถรานุเถระฉันของคาวเสร็จก็ยกออก และนำของหวานเข้าเทียบ เมื่อพระเถรานุเถระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเถรานุเถระกลับมานั่งที่อาสนสงฆ์ นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นำเครื่องไทยทานเข้าเทียบวางบนอาสนสงฆ์ ดร.ปริญญา ประกาศรายชื่อเจ้าภาพเครื่องไทยทาน


เจ้าภาพเครื่องไทยทานเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา นำกล่าวคำถวายเครื่องไทยทาน จบแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน


พระครูปลัดอนันต์ เข้าไปถวายเครื่องไทยทานแด่ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี , ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี และเข้าไปถวายปัจจัยแด่พระเถรานุเถระ โดยมี พระชัยวัฒน์, พระสำเภา, พระชิดชนก ช่วยถวายปัจจัยแด่พระเถรานุเถระบนอาสนสงฆ์จนครบทุกองค์ เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเร็วขึ้น


เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นำขันเงินมาวางบนอาสนสงฆ์ด้านหน้าพระมหาเถรานุเถระ เพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญใส่ขันตามอัธยาศัย

เสร็จแล้ว ดร.ปริญญา อาราธนา ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข เจ้าคณะภาค ๓ กล่าวสัมโมทนียกถา เมื่อกล่าวจบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระเถรานุเถระให้พร ครั้นพระสงฆ์ให้พรจบแล้ว กราบพระแล้วลงจากอาสนสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับคอยส่งและขอบคุณท่านที่เดินทางมาในวันนี้

เป็นอันว่างานทำบุญประจำปี ๒๕๕๑ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสก็เหนื่อยกันพอสมควร แต่ก็มีความอิ่ม อกอิ่มใจ ที่ได้ประกอบการบุญกุศลในวันนี้


ขออานิสงส์แห่งความตั้งใจดีของทุกท่านในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้มีความสุขและความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

เจ้าภาพบายศรี องค์ละ ๑ ต้น สำหรับงานทำบุญประจำปี ๒๕๕๒ (ปีหน้า) มีดังนี้

คุณวิชชุ-คุณนพวรณ ศรีทอง เจ้าภาพทำบายศรีบูชา พระเจ้าตากสินมหาราช

คุณธนัตถ์ ปริกเพ็ชร เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๑

ด.ร.ปริญญา นุตาลัย เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๕

คณะบ้านก๋ง เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๖

คุณกฤษฌานะ กรีกุล เจ้าภาพทำบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๗

พ.ท.หญิง นงลักษณ์ บุณยไวโรจน์ เจ้าภาพทำบายศรีบูชา ท้าวเวหน
แจ้งข่าว "กำหนดการเดินทาง" ล่วงหน้า


กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่สายลม วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
วันที่ ๒ พ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป
เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓, ๔ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เดินทางไปงานทำบุญไหว้ครูประจำปีที่บ้าน อ.สมพงษ์ หลุนประยูร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่โคราช วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
วันที่ ๙ พ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมคณะครูฝึก เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่ บ้านไร่ปลายตะวัน อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

วันที่ ๑๐, ๑๑ พ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมคณะครูฝึก เดินทางไปรับสังฆทาน
และฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) ครั้งที่ ๕

กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่จันทบุรี วันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. (๐๘๑) ๓๔๔ - ๕๔๒๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ฯ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปที่ สำนักปฏิบัติธรรมบ้าน
คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง รับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางไปที่ สำนักสงฆ์คลองพลู อ.เขาชะเมา จ.จันทบุรี

วันที่ ๒๓, ๒๔, ๒๕ พ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. (๐๓๙) ๓๙๕ - ๒๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ พ.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง ขอเชิญคณะศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่ บ้านสาวจันท์ โทร. (๐๓๙) ๓๙๕-๒๖๒โมทนา


๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหารและยารักษาโรค
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีรายการดังนี้
ค่าอาหาร               ๑๒,๕๐๐   บาท
ค่ายาและค่าหมอ       ๓,๐๐๐   บาท
รวมเป็นเงิน           ๑๕,๕๐๐   บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒.  คุณหยกเพชร จันทวัน ถวายเงิน สำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงิน
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓.  คุณนฤมล นินบดี ถวายเงินสำหรับ เป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงิน
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔.  คุณวิจักร - คุณปราณี - คุณนาตยา อภิรักษ์นันทชัย ถวายเงินสำหรับเป็นค่าอาหารสุนัข
บริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕.  คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และ ครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก
ที่บ้านสายลมในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖.  Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก
ที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗.  คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครู ในการฝึก
มโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนมีนาคม มูลค่า ๒,๔๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘.  คุณอนัญญา บุญเสนอ (นิด) และ ครอบครัว บริจาคแอร์ 32000 BTU เพื่อติดตั้ง
ที่ศูนย์ปฏิบัติศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จำนวน ๑ ตัว มูลค่า ๓๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙.  คุณนิรันดร์ - คุณจารุรัตน์ เขียนดวงจันทร์ ถวายเต็นท์หลังใหญ่ จำนวน ๗ หลัง ให้ วัดท่าซุง
เพื่อใช้งาน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐.  คุณปรานอม จ.ราชบุรี ร่วมทำบุญแจกของ ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู)
จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑.  รายชื่อผู้บริจาคลำโพง ที่สำนักสงฆ์ ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) เพื่อใช้ติดตั้งเป็น
หอกระจายเสียงเผยแพร่คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้ชาวบ้านรอบบริเวณทั้ง ๔ ทิศ มีรายนามดังนี้
คุณแก้ว จ.โคราช ๑ ตัว มูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อ 1122 ๑ ตัว มูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๒.  ผู้บริจาคข้าวสารให้กับ ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู)
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รายนามดังนี้
คุณรณชิต-พ.ญ.ศรีกร จินะดิษฐ์, น.พ.เดชพงษ์ อุ่นพงศ์ภูวนารถ, คุณบุษบา อุ่นพงศ์ภูวนารถ
คุณพัชรี กลันทกพันธ์, คุณยุดง กมลเพชร์ คุณพรกมล พงษ์พินิจภิญโญ
รวม ๔ กระสอบ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท
ลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊สหุงต้ม และเสบียงอื่น ๆ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๓.  เจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู)
วันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๑ มีรายนามดังนี้
คุณวัชรพงษ์                 ๑,๐๐๐  บาท
คุณสามารถ                 ๑,๐๐๐  บาท
คุณบุญมา                      ๕๐๐  บาท
คุณประสงค์-คุณนุกูล      ๕๐๐   บาท
คุณนิรันดร์                    ๕๐๐   บาท
คุณเพ็ญ                       ๕๐๐   บาท
คุณบุญส่ง                     ๕๐๐   บาท
คุณปรางทิพย์                ๕๐๐   บาท
คุณสมาศ                      ๕๐๐   บาท
คุณฐิติ                          ๕๐๐   บาท
คุณพิพัฒน์-คุณอรวรรณ  ๕๐๐   บาท
คุณวัชรี-คุณนุชจรี          ๕๐๐   บาท
คุณอานนท์                    ๕๐๐   บาท
คุณสุรางค์                     ๕๐๐   บาท
เพื่อนคุณอรวรรณ          ๔๐๐   บาท
ลูกหลานบ้านสายลม       ๖๐๐   บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญกับ "ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ" ในการต่อท่อนํ้าประปาภูเขา และ
รายการอื่น ๆ ที่ อ.อุ้มผาง จ. ตาก มีรายการดังนี้
๑.  คุณกัลยาณี ไชยะโท และคุณจริยาพร ถวายเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินท่อน้ำประปาภูเขา
ที่ อ.อุ้งผาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒.  คุณศราวุธ ภังค์สังข์ และครอบครัว, คุณชาญชัย ชัยรังษีเลิศ และครอบครัว ร่วม ทำบุญ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๓.  คุณระพีพรรณ ชัยรังษีเลิศ และครอบครัว ร่วมทำบุญ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔.  คุณพักตร์เพียงเพ็ญ โภคา, คุณรวิดา ปุญญะโชติ ร่วมทำบุญ จำนวน ๖,๗๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕.  คุณนิวัฒน์ - คุณจิตรอนงค์ พฤกษ์วงค์วาน ร่วมทำบุญ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ขอ อนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖.  พ.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญยไวโรจน์ ทำบุญค่าอาหารไปต่อท่อประปาภูเขา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗.  คุณวิชชุดา ชัยกูล และคณะ ร่วมทำบุญค่าน้ำมันรถของพระและเจ้าหน้าที่ไปต่อท่อประปาภูเขา อ.อุ้มผาง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘.  คุณพรนุช คืนคงดี ร่วมทำบุญค่าอาหารพระและเจ้าหน้าที่ไปต่อท่อประปา อ.อุ้มผาง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙.  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญกับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ที่ อ.อุ้มผาง จ. ตาก มีรายการดังนี้
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญทุกอย่าง      ๒๘,๔๗๐  บาท

อ.เอ๋ อ.หมี อ.ป้อม อ.ฝน ร่วมทำบุญทุกอย่าง         ๑๓๐  บาท

คุณปริญญา สมนาม และครอบครัว ร่วมทำบุญทุกอย่าง              ๒,๐๐๐  บาท

คุณนพดล มโนสุทธิ และครอบครัว ร่วมทำบุญค่าเครื่องดับเพลิง     ๗๐๐  บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญธนาคารข้าวเปลือก              ๒,๐๐๐  บาท

คุณกิรณา เนื่องจำนงค์ และครอบครัว ร่วมทำบุญธนาคารข้าวเปลือก   ๔,๐๐๐  บาท

คุณพล ปิยจารุนันท์ และครอบครัว ร่วมทำบุญธนาคารข้าวเปลือก  ๔,๐๐๐  บาท

คุณวิชัย เกีย์รัตนาภรณ์, คุณนุชรัตน์ รุจนวงศ์ และครอบครัว ร่วมทำบุญธนาคารข้าวเปลือก  ๒๐๐  บาท

คณะลูก ๆ หลาน ๆ คุณแม่ซูฮา แซ่ฉุ่ย ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารพระและชาวบ้าน ๒,๑๔๐  บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญอุปกรณ์เดินท่อ   ๑๐๐  บาท

คุณเพชรรัตน์ ชุษณะทัศน์ และครอบครัว ร่วมทำบุญอุปกรณ์เดินท่อ  ๒๐๐  บาท

คณะลูก ๆ หลาน ๆ คุณแม่ซูฮา แซ่ฉุ่ย ร่วมทำบุญอุปกรณ์เดินท่อ    ๓,๒๔๐  บาท

คุณวิชัย เกีย์รัตนาภรณ์, คุณนุชรัตน์ รุจนวงศ์ และครอบครัวทำบุญอุปกรณ์เดินท่อ   ๒๐๐  บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วมทำบุญใน "งานทำบุญประจำปี ๒๕๕๑" มีรายนามดังนี้
๑.  คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น เงิน ๑๔๓,๗๙๐ บาท
ญาติโยมจากวัดท่าซุง ร่วมทำบุญสมทบเพิ่ม หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ เงินถวายวัด สมทบกองทุนหลวงพ่อปาน
เป็น เงิน ๑๗๑,๒๗๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒.  คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๑๕- ๑๖ มี.ค. เป็นเงิน ๒,๑๕๐ บาท ขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง

๓.  คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ถวายก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก จำนวน ๑๕ ก.ก. เส้นหมี่ ๒ ห่อใหญ่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔.  คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค. เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕.  คุณหมอวัฒนะ (ร.พ.ศิริราช) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖.  คุณไพฑูรย์-คุณณิชนันทน์ อดุลภัทร และครอบครัว ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗.  พระใบฎีกาประทีป และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว, ข้าวเหนียว, ไก่ย่าง และน้ำผลไม้ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘.  เจ๊หงษ์ (พี่สาวหลวงพี่โอ) เลี้ยงก๋วยจั๊บ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙.  คุณชูจิต เลี้ยงขนมหวาน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐.  คณะคุณเปิ้ล เลี้ยงข้าวผัดกระเพรา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๑๑.  ข้าวต้มแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม ฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๒.  พระอาจารย์ชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร นำหอยทอดอร่อยมาเลี้ยง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เลี้ยงลอดช่อง ๑๐๐ ก.ก. เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๓.  โรงครัววัด เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๔.  โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๕.  คณะปลาร้าโคราช เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖.  คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะจัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ และพุ่มดอกมะลิในงาน เป็นเงิน ๔,๖๘๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง...


webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2024
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved